Reklamační řád


Aktuálně platný Reklamační řád


I. Všeobecná ustanovení

 • Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek
  Obchodní společností Filius Investments SE., IČ: 29261082, DIČ: CZ29261082, se
  sídlem Praha 4, K dolům 200/13, PSČ 143 00, zapsaná v obchodním rejstříku
  vedeném Krajským soudem v Praze , oddíl H, vložka 369 .
 • Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními
  podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně
  seznámen.
 • Zákazníkem internetového obchodu Bebilon.cz je Kupující-spotřebitel ve smyslu
  § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen
  “Kupující-spotřebitel“).
 • Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
  činnosti.
 • Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů
  dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména
  Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,
  takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo
  které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
  reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke
  kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
  předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
  vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke
Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 • Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba hned řešit s
  dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu).
  Kupující není povinen takové Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození
  bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně
  zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
 • Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu
  nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží
  neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této
  prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo
  Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace
  neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc
  reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s
  kupní smlouvou.
 • Reklamaci Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně na výdejním místě
  Prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na Jihlavská 74,
  Praha 4, 140 00
 • V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl
  by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně
  chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo
  v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit
  příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně
  kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu,
  detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.
 • Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v
  internetovém obchodě Prodávajícího. Optimální je originál dokladu o zakoupení
  Zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada
nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením Zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, mechanickým poškozením nebo
  byly-li odstraněny nebo poškození plomby v případě, že je Zboží plombami
  opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou
  běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo
  v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou,
  prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo
  výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů
  nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 • Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené
  obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla
  nižší cena sjednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání
  nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do
  provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu
  byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na
  odpovědnost Prodávajícího.
 • Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie,
  akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při
  běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího
  reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí
  přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho
  dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 • Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní
  smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady
  nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen
  Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.
 • Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné
  potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem
  (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a
  sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního
  listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční
  list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající
  podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

IV. Záruční doba

 • Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit
  právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
 • a) u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
 • b) u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
 • c) u zánovního zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od
  převzetí;
 • d) u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ době dvanácti měsíců od převzetí.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
  vadné již při převzetí. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje
  prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na

jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového a rozbaleného zboží, v
délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce dvanácti
měsíců u použitého zboží.

 • Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se
  prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v
  rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

V. Práva z vad Zboží

 • Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může
  Kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není
  vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti
  Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to
  možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
  neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o
  nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel vždy
  právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 • Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v
  případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný
  výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-
  spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se
  považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována
  a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace
  opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí
  větším počtem vad.
 • Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání
  nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může
  požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i
  v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho
  součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v
  přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže
  Kupujícímu – spotřebiteli.
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před
  převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám
  způsobil.
 • Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech
  uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v
  okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele
  o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle
  §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší
  a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 • V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu
  kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.
 • Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se
  slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel
  místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

VI. Vyřízení reklamace

 • Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez
  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
  se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro
  vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v
  souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli
  přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta
  30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.
 • Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese
  provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.
 • Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření
  existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo
  demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží
  čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami
  včetně všech součástí a příslušenství.
 • Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále
  doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné
  kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží
  kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady
  a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním
  chybějících částí.
 • Prodávající při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a
  informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, paměťových kartách
  či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží přebíraného k reklamací,
  ani za případnou ztrátu takových dat a informací.
 • Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol,
  který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při
  sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž
  úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním
  protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem,
  jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud
  Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou,
  obdrží reklamační protokol e-mailem.
 • Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího (např. při opravě velkých
  kuchyňských spotřebičů) je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných
  závadách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva
  servisního technika brána v potaz.
 • Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na
  uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné.

Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-
spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného
plnění.

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

 • Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je
  Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 • Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že
  Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými
  hygienickými zásadami.

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

 • Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď
  prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.
 • Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve
  kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o
  provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě odůvodnění
  zamítnutí reklamace.
 • V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2
  měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující
  povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za
  každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.
 • Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit
  doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat
  svou totožnost.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 16.června 2021. Změny
reklamačního řádu vyhrazeny.

Shopping Cart